Privacy statement

Privacy statement

troy b.v.

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 1 juni 2020.

troy b.v. (hierna: troy) vindt dat het beschermen en het respecteren van de persoonlijke omgeving van al onze betrokkenen, zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties, van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorg behandeld. 

In dit Privacy Statement geven wij je informatie over de wijze waarop troy als verwerker of verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat. Wanneer wij handelen namens eens opdrachtgever, handelt troy als verwerker van jouw persoonsgegevens. Als wij daadwerkelijk eigenaar worden van jouw case, handelt troy als verwerkingsverantwoordelijke.

In dit Privacy Statement informeren wij je over de wijze waarop troy als verwerker met jouw gegevens omgaat.

Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij vinden het belangrijk dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die is afgesproken voor bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de `Algemene Verordening Gegevensbescherming’. troy houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?
troy b.v., Postbus 33, 8530 AA te Lemmer. Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 77042972. Ingeschreven bij FOD Economie in België onder nummer 221541.

Functionaris gegevensbescherming
troy heeft Carola Sieling als functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. Wij hebben dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe komen wij aan die gegevens?
De persoonsgegevens die wij verwerken hebben wij ontvangen van onze opdrachtgevers. Dat zijn partijen waarmee jij, als koper van producten en/of diensten, een koopcontract hebt gesloten en waarbij jij je verplichtingen niet of niet volledig bent nagekomen. Daarnaast kunnen wij informatie van jou ontvangen (bijvoorbeeld vanuit een telefoongesprek, brief of e-mail). Soms komt het voor dat wij door de opdrachtgever geleverde contactgegevens controleren bij een handelsinformatiebureau.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens; Naam- en adresgegevens, contactgegevens, geboortedata, bankgegevens, vorderingsgegevens, betaalgegevens, bedrijfsgegevens (wanneer er sprake is van een niet-natuurlijk persoon), gegevens die te maken hebben met een (eventuele) gang naar de rechtbank.

Anonieme gegevens
Ook verwerken wij anonieme gegevens. Dit zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot jouw identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer je onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als je een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van jouw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door jouw internet provider aan je computer wordt toegekend iedere keer wanneer je inlogt op het internet, zodat jouw computer kan worden geïdentificeerd.

Bijzondere gegevens
Bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN-nummer en gegevens over gezondheid van debiteuren, worden door troy niet verwerkt.


Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Jij hebt één of meerdere producten en/of diensten bij onze opdrachtgever gekocht, waarvoor je een rekening hebt gekregen. Deze rekening heb jij echter niet, of niet volledig betaald. Onze opdrachtgever heeft ons gevraagd om het openstaande bedrag te incasseren. Hiervoor hebben wij jouw persoonsgegevens nodig en zetten deze in ons systeem.

Waar gebruiken wij deze gegevens voor?
Omdat wij jouw openstaande rekening(en) gaan incasseren, kunnen postverwerkingsbedrijven, telecommunicatiebedrijven, deurwaarders, KiFiD (onafhankelijke klachtenbehandeling) jouw gegevens ontvangen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Nadat jij volledig betaald hebt of jouw openstaande rekening is ingetrokken, worden jouw persoonsgegevens voor een periode van maximaal zeven jaar bewaard. Na deze periode worden jouw persoonsgegevens onherkenbaar gemaakt of verwijderd.

Wat zijn jouw rechten?
Graag willen wij jou laten weten wat jouw rechten zijn volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming: Recht van inzage (art. 15), recht op rectificatie (art. 16), recht op gegevenswissing (art. 17), recht op beperking van de verwerking (art. 18), recht op overdracht van gegevens (art. 20) en recht op bezwaar (art. 21).

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie wanneer je vindt dat er sprake is van schending van jouw privacy conform de AVG. In dat geval kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag. In België: contact@apd-gba.be 

 

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
troy gaat uiterst zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Ook zorgen wij, samen met eventuele bewerkers, voor een passende organisatorische en technische beveiliging van alle bestanden waarin deze persoonsgegevens worden opgeslagen. Zo verzekeren wij jou dat jouw gegevens alleen inzichtelijk zijn voor personen die daar, vanwege hun functie, toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 

Externe links
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden je aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Wat zijn jouw rechten met betrekking tot  de verwerking van jouw persoonsgegevens?
troy laat jou weten, wettelijke uitzonderingen daargelaten, of bepaalde gegevens worden verwerkt en werkt mee aan het verzoek deze gegevens te verbeteren of aan te vullen.

Wil je inzicht in jouw eigen persoonsgegevens? Of wil je meer informatie over welke persoonsgegevens wij van jou verwerken? Vraag dit dan schriftelijk aan via bovenstaand adres van troy onder vermelding van Inzage Persoonsgegevens’.  Binnen vier weken sturen wij jou, indien aan het verzoek wordt voldaan, een volledig overzicht van de betreffende persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn aangemeld. 

Wanneer troy voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren of aan te vullen, zullen wij andere organisaties of personen aan wie jouw gegevens zijn verstrekt, informeren over de aangebrachte wijzigingen. Wij hoeven niet aan het verzoek te voldoen wanneer dit onmogelijk is of in verhouding te veel moeite kost.

Wijziging Privacy Statement
Wij kunnen op ieder moment, met of zonder kennisgeving, dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden je daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te lezen zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten?
Wij horen het graag van je wanneer ;

  • je vragen hebt die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, 
  • je ideeën of opmerkingen hebt over de inhoud hiervan,
  • je klachten hebt over de manier waarop troy met jouw persoonsgegevens is omgegaan 

Kijk voor aanvullende informatie op onze website, of laat het ons weten door een brief te sturen naar troy onder vermelding van ‘Privacy’. 

[borlabs-cookie type= »btn-cookie-preference » title= »Cookie instellingen »/]